REGULAMIN SERWISU SUKCESJA W PRAKTYCE 

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania serwisu Usługodawcy, dokonywanie zamówień treści cyfrowych, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów i Użytkowników.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.dordcafirmyrodzinnej.pl, www.doradcarodzinybiznesowej.pl www.doradcabiznesurodzinnego.pl, www.certyfikowanydoradcabiznesurodzinnego.pl, www.certfikowanydoradcarodzinybiznesowej.pl, a także doręczany każdemu Klientowi oraz Użytkownikowi na trwałym nośniku.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 3. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

DEFINICJE

Certyfikacja – procedura umożliwiająca otrzymanie i posługiwanie się przez Klienta lub Użytkownika tytułem:

Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej oraz Certyfikowany Doradca Biznesu Rodzinnego po uprzednim odbyciu Szkolenia, Certyfikacji, Superwizji oraz Spotkania Certyfikacyjnego oraz przedstawieniu przez Klienta bądź Użytkownika i akceptacji przez Usługodawcę odpowiedniej ilości referencji poświadczających doradztwo w zakresie procesów sukcesyjnych u podmiotów trzecich.

Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego © by Lewandowska, odbywająca się w ramach wariantu profesjonalnego, po uprzednim odbyciu Szkolenia, Superwizji oraz Spotkania certyfikacyjnego, bądź po uprzednim odbyciu Szkolenia, Spotkania certyfikacyjnego oraz przedstawieniu przez Klienta bądź Użytkownika i akceptacji przez Usługodawcę odpowiedniej ilości referencji poświadczających doradztwo w zakresie procesów sukcesyjnych u podmiotów trzecich

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowę sprzedaży związaną z jego działalnością zawodową oraz Umowę albo która jest zainteresowana świadczeniami Usługodawcy lub zawarciem z nim wskazanych umów

Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu Klientom lub Użytkownikom przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o Treściach cyfrowych, nowościach, promocjach oraz wydarzeniach i działalności Usługodawcy, w tym także Informacji handlowych

Polityka prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników, obejmujący m.in. zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z plików „cookies” przez Usługodawcę stanowiący uzupełnienie Regulaminu w zakresie działania Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu

Produkt – towar w szczególności książki lub inne publikacje udostępniane na nośnikach materialnych bądź Szkolenie lub Spotkanie certyfikacyjne dostępne w Serwisie będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Usługodawcą

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu z dnia 09.12.2020.

Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży, dostępny pod adresem www.sukcesjawpraktyce.pl, www.dordcafirmyrodzinnej.pl, www.doradcarodzinybiznesowej.pl www.doradcabiznesurodzinnego.pl, www.certyfikowanydoradcabiznesurodzinnego.pl, www.certfikowanydoradcarodzinybiznesowej.pl.

Szkolenie – odpłatna usługa świadczona na odległość z wykorzystaniem zewnętrznego oprogramowania (programu umożliwiającego wirtualne spotkanie w czasie rzeczywistym) dostępna za pośrednictwem Serwisu w ramach wariantu profesjonalnego.

Superwizja – czynności związane z procesem Certyfikacji odbywające się stacjonarnie lub na odległość w sposób uzgodniony indywidualnie przez Usługodawcę i Klienta bądź Użytkownika polegająca na udziale wyznaczonego przez Usługodawcę eksperta superwizyjnego w wybranej sesji sukcesyjnej prowadzonej przez Klienta bądź Użytkownika celem oceny jego rozumienia i wykorzystania narzędzi Diamentu Sukcesyjnego© w praktyce

Spotkanie certyfikacyjne – usługa świadczona jednorazowo, stacjonarnie lub na odległość mająca na celu ostateczną weryfikację znajomości Diamentu Sukcesyjnego© przez Klienta bądź Użytkownika.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej m.in. narzędzi i przewodnik dotyczące sukcesji dostępne w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w ramach wariantu ekonomicznego oraz profesjonalnego

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługodawca – Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 827428, NIP: 7831812661, REGON: 385483454

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem lub Użytkownikiem korzystającym z Serwisu w celach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta, a Usługodawcą

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa dotycząca dostarczenia Treści cyfrowych zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem której przedmiotem jest udostępnienie odpłatnych Treści cyfrowych na rzecz Klienta lub wskazanych przez niego Użytkowników

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu

Użytkownik – Klient będący osobą fizyczną – przedsiębiorcą lub osoba fizyczna która otrzymała dostęp do Treści cyfrowych na żądanie Klienta, w związku z zawartą pomiędzy Klientem, a Usługodawcą Umową o dostarczenie treści cyfrowych

Zamów – Usługa umożliwiająca składanie Zamówień w Serwisie przez Klientów, w szczególności poprzez dodawanie Treści cyfrowych lub Produktów do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

Zamówienie – złożona za pośrednictwem Serwisu oferta, wyrażająca chęć zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin, a co za tym idzie Serwis oraz Usługi, skierowany jest wyłącznie do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców, będących przedsiębiorcami w rozumienia Kodeksu cywilnego i dokonujących w ramach Serwisu czynności prawnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, a także do Użytkowników korzystających z Serwisu na żądanie Klientów. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a odbiorcą jego Usług i Produktów są przedsiębiorcy, dla których mają one znaczenie w ich działalności zawodowej.
 2. Serwis działający pod adresem www.dordcafirmyrodzinnej.pl, www.doradcarodzinybiznesowej.pl www.doradcabiznesurodzinnego.pl, www.certyfikowanydoradcabiznesurodzinnego.pl, www.certfikowanydoradcarodzinybiznesowej.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: diament@ibrpolska.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 307 14 27 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw przysługujących Klientom lub Użytkownikom na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.
 5. Informacje o odpłatnych Produktach bądź Treściach cyfrowych zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Usługodawca nie ingeruje w treść relacji prawnych łączących Klienta z Użytkownikami ani nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za działania bądź zaniechania Klienta.
 7. Oferta nie jest ważna dla pracowników firm doradczych zatrudniających więcej niż 100 osób. Dla firm doradczych jest możliwość przygotowania oferty indywidualnej. Zgłoszenia proszę dokonać: usługi@ibrpolska.pl, lub tel. 61 307 14 27

 

§2

WARUNKI I SPOSOBY ZAKŁADANIA KONTA ORAZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SERWISIE

 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składanie Zamówień odbywa się przy użyciu Usługi Zamów dostępnej w Serwisie.
 3. Składanie Zamówień obejmujących wyłącznie Produkty w postaci towarów, bez treści cyfrowych oraz bez Szkoleń i Spotkania certyfikacyjnego, dostępne jest w wariancie podstawowym, niewymagającym tworzenia Konta w Serwisie.
 4. Zakup Treści cyfrowych dostępny jest w wariancie ekonomicznym, zaś zakup Treści cyfrowych lub Produktów w postaci Szkoleń i Spotkania certyfikacyjnego, w wariancie profesjonalnym, dla których wymagane jest utworzenie Konta w Serwisie.
 5. Założenia Konta Klienta w Serwisie dokonuje Usługodawca, po podaniu danych osobowych niezbędnych do założenia Konta – nie później niż w terminie 48 godzin od zaksięgowania płatności od Klienta. Klient informowany jest o powyższym w odrębnej wiadomości przesłanej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w której to wiadomości zawarte są również dane dostępowe do Konta.
 6. Złożenie Zamówienia dokonuje się poprzez:
  1. wybór dostępnego w Serwisie wariantu, zawierającego wskazane w nim Treści cyfrowych lub Produkty i umieszczenie go w elektronicznym koszyku;
  2. podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży i ich prawidłowej realizacji, w tym także wskazanie danych Użytkownika (tożsamych z danymi Klienta lub innych, jeżeli Użytkownikiem ma być osoba trzecie wskazana przez Klienta);
  3. wyboru sposobu płatności za Treść cyfrową lub Produkty spośród dostępnych w Serwisie;
  4. akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
  5. akceptację pola z oświadczeniem Klienta, iż Umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowa sprzedaży ma dla niego charakter zawodowy i zawierana jest w związku z prowadzoną przez Klienta działalności gospodarczą;
  6. akceptacji regulaminu podmiotu pośredniczącego w dokonaniu płatności, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności;kliknięcie w pole „Kupuję i płacę”.
 7. Klient, do momentu dokonania czynności, o której mowa w §2 ust. 6 pkt 7) ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także jego całkowitego anulowania, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Przekazanie informacji co do możliwych sposobów płatności za Treść cyfrową lub Produkt, wskazanie, że towary dostarczane są w postaci Treści cyfrowej, następuje najpóźniej z chwilą rozpoczęcia składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca potwierdzi treść złożonego Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, w której wyszczególni wszystkie istotne elementy oraz specyfikację Zamówienia i oświadczy, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Dodatkowo Usługodawca w treści wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcia Zamówienia, dołączy do niej w formie załącznika Regulamin. Wraz z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych bądź Umowy sprzedaży.
 10. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, Usługodawca, poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia wysyłając mu stosowną wiadomość e-mail.
 11. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek opłat, przed zaistnieniem okoliczności, o których mowa w §2 ust. 9, Usługodawca zwróci Klientowi całość wpłaconych przez niego środków pieniężnych w terminie 7 dni. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków wpłaconych na poczet Zamówienia przez Usługodawcę, poweźmie on informacje o ustaniu uprzednich przeszkód w realizacji Zamówienia, Usługodawca może za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć je jako płatności za Produkt lub Treść cyfrową.
 12. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za przyjęte do realizacji Zamówienie, w terminie wskazanym w §3 ust.7, Zamówienie ulega anulowaniu, o czym Usługodawca informuje Klienta wysyłając stosowną informację drogą elektroniczną.
 13. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta loginu oraz hasła do Konta osobom trzecim, w tym Użytkownikom.
 14. W przypadku, gdy odbiorcą Treści cyfrowym lub uczestnikiem Szkolenia, Spotkania certyfikacyjnego czy Superwizji oraz osobą mającą uzyskać Certyfikację, ma być wskazany przez Klienta Użytkownik, Klient powinien przekazać Usługodawcy imię i nazwisko Użytkownika oraz wskazać jego adres poczty elektronicznej, na który będzie przesyłane hiperłącze z zaproszeniem na Szkolenie lub Spotkanie certyfikacyjne oraz dokumenty dotyczące procesu Certyfikacji, a także poinformować Użytkownika o treści Regulaminu oraz uzyskać od Użytkownika zgodę na przekazanie jego danych na rzecz Usługodawcy w celu możliwości uczestnictwa w Szkoleniu lub Spotkaniu certyfikacyjnym. Odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje zaniechań o których mowa powyżej obciążają Klienta.

§3

CENY TREŚCI CYFROWYCH, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów oraz Treści cyfrowych zamieszczone w Serwisie:
  1. są podawane w walucie polskiej;
  2. są podawane w kwocie netto.
 2. Usługodawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki akcji promocyjnych bądź wyprzedaży będą każdorazowo określane w oddzielnym regulaminie udostępnianym na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Produktów w każdym czasie.
 4. Uprawnienia Usługodawcy, o których mowa w §3 ust. 2 i 3 nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w tych ustępach.
 5. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży:
  1. płatność elektroniczną za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  2. przelew bankowy przy użyciu bankowości elektronicznej Klienta.
 6. Klient dokonuje wyboru płatności w ramach Usługi Zamów.
 7. Płatność za Treść cyfrową bądź Produkt objętą Umową o dostarczenie treści cyfrowych bądź Umową sprzedaży powinna zostać dokonana niezwłocznie wraz ze składanym Zamówieniem bądź nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Dokonanie płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jeszcze przed zawarciem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży, zaliczane jest na poczet tejże umowy.
 8. Numer konta na który Klient może dokonać płatności za Produkt jest podawany przez Usługodawcę każdorazowo w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – UDOSTĘPNIENIE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ PRODUKTÓW

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia, niezwłocznie po wpłynięciu środków na jego rachunek bankowy bądź otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o wpłynięciu wymaganych środków.
 2. Udostępnianie Treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie ich Klientowi za pośrednictwem Konta, na zasadach wskazanych w §5 poniżej.
 3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Usługodawca dołącza dokument potwierdzający nabycie Produktu lub Treści cyfrowych przez Klienta – faktura VAT.
 4. Realizacja Zamówienia w zakresie Produktów będących towarami, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Dostawa Produktów stanowiących towary odbywa się odpłatnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa odbywa się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem pośrednika (kurier). Cena dostawy jest ujęta w cenie wariantu objętego Zamówieniem.
 6. Usługodawca może odmówić realizacji Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wobec Klienta lub wskazanych prze niego Użytkowników, który nie uiścił płatności w wymaganym terminie lub którego płatność nie została potwierdzona przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku uiszczenia opłaty lub dotarcia środków po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty Klientowi, chyba że Usługodawca potwierdzi i uzgodni w porozumieniu z Klientem możliwość realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży, pomimo dotarcia płatności po terminie. Potwierdzenie powinno mieć co najmniej formę dokumentową.
 7. Treści cyfrowe udostępniane są przez czas nieokreślony, a korzystanie z nich przez Klienta jest możliwe do momentu usunięcia Konta lub ustania Umowy.
 8. Treści cyfrowe są przeznaczone wyłącznie do użytku osoby biorącej udział w szkoleniu, certyfikacji i nie mogą być udostępniane osobom trzecim w celach zarobkowych.
 9. Produkty w postaci Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego udostępniane są w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem oprogramowania podmiotu trzeciego, w terminach wskazanych w Serwisie.
 10. Klient, który nabył Produkt w postaci Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego, niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży informuje Usługodawcę, w którym terminie weźmie on w nich udział lub ew. w którym weźmie udział wskazany przez niego Użytkownik.
 11. Usługodawca ma prawo do zmiany terminu i formy Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego z przyczyn od niego niezależnych. O każdej zmianie terminu lub formy Usługodawca informuje Klienta lub Użytkownika. Informacja o nowym terminie zostanie udzielona na minimum 14 dni przed jego realizacją.
 12. Klient lub Użytkownik może zmienić datę swojego uczestnictwa Szkoleniu lub Spotkaniu certyfikacyjnym, którą uprzednio wskazał jako dzień swojej obecności, nie później jednak niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego – bez względu na przyczynę, wskazując jednocześnie inny termin swojego udziału w Szkoleniu lub Spotkaniu certyfikacyjnym spośród dostępnych w Serwisie. W przypadku chęci zmiany daty swojego uczestnictwa, w terminie krótszym niż na 10 dni przed datą Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego, zmiana taka jest możliwa jednorazowo, pod warunkiem uprzedniego kontaktu z Usługodawcą i uzasadnienia przyczyn braku możliwości uczestnictwa w Szkoleniu lub Spotkaniu certyfikacyjnym.
 13. Brak udziału Klienta bądź Użytkownika w Szkoleniu lub Spotkaniu certyfikacyjnym w terminie przez niego wybranym, nie stanowi podstawy do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty uiszczonej przez Klienta, jeżeli Szkolenie lub Spotkanie certyfikacyjne się odbyło.

§5

FUNKCJONALNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH ORAZ SZKOLEŃ

 1. Treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę na podstawie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są objęte prawami autorskimi Usługodawcy bądź osób trzecich, od których Usługodawca uzyskał zgodę na ich wykorzystywanie. Zastosowanie do tych Treści cyfrowych mają postanowienia §7 Regulaminu. Klient lub Użytkownik, który uzyskał dostęp do Treści cyfrowych, może z nich korzystać w zakresie realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. Zabronione jest w szczególności udostępnianie przez Klienta bądź Użytkownika Treści cyfrowych znajdujących się w Serwisie na rzecz osób trzecich, które nie uzyskały dostępu do Serwisu.
 2. Klient bądź Użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności do korzystania ani udostępniania Treści cyfrowych innym podmiotom, w sposób który przekraczałby zasady dozwolonego użytku utworów prawno-autorskich, w szczególności do: rozpowszechniania Treści cyfrowych lub wprowadzania ich do obrotu, ingerowania w ich zawartość, powielania, kopiowania lub dystrybucji, komercyjnego wykorzystywania Treści cyfrowych. Powyższe nie dotyczy udostępnienia Treści cyfrowych przez Klienta na rzecz pojedynczego Użytkownika.
 3. Treści cyfrowe są dostarczane w języku polskim.
 4. Dostęp do Treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga spełnienia, co najmniej następujących warunków technicznych:
  1. korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (smartfon, tablet itp.),
  2. dostęp do Internetu,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej oraz obsługi plików cookies.
 5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są dostarczane: w języku polskim, w postaci dokumentów cyfrowych w formacie PDF, dostępnych w ramach Serwisu, z możliwością pobierania wszystkich bądź niektórych Treści cyfrowych na urządzenia końcowe Klienta lub wskazanego przez niego Użytkownika. W celu otworzenia Treści cyfrowych Klient lub Użytkownik winien posiadać stosowny program obsługujący format PDF.
 6. Dostęp do Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego stanowiących przedmiot Umowy sprzedaży wymaga spełnienia, co najmniej następujących warunków technicznych:
  1. korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (smartfon, tablet itp.),
  2. dostęp do Internetu;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej oraz obsługi plików cookies;
  5. kamera i mikrofon zainstalowane na urządzeniu końcowym z którego korzysta Klienta lub Użytkownik.
  6. Szkolenie lub Spotkanie certyfikacyjne odbywać się będą za pośrednictwem oprogramowania (aplikacji) podmiotu trzeciego, wskazanego przez Usługodawcę, którą Klient lub Użytkownik zobowiązują się zainstalować na swoim urządzeniu końcowym, jeżeli będzie to konieczne.

§6

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących Usług:
  1. Zamów – usługa jednorazowa rozpoczynająca wraz z przystąpieniem przez Klienta do wypełnienia elektronicznego formularza w celu złożenia oferty związanej z Umową o dostarczenie treści cyfrowych obejmującej Treści cyfrowe lub Umową sprzedaży obejmującą Produkty, dostępne za pośrednictwem Serwisu;
  2. Newsletter – usługa cykliczna rozpoczynająca się wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przez Klienta lub Użytkownika i kliknięciu w pole „Zapisz mnie”, umożliwiająca otrzymywanie wiadomości elektronicznych, w tym Informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy;
  3. Strefa profesjonalna – usługa wymagająca posiadania Konta w Serwisie, w ramach której Klienta lub Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści cyfrowych oraz Szkolenia i Spotkania certyfikacyjnego.
 2. Korzystanie z Usług wymienionych w §6 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu oraz podaniu odpowiednich danych.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Skorzystanie z dowolnej Usługi powoduje zawarcie Umowy z Usługodawcą.
 4. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Klienta lub Użytkownika.
 6. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 7. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Klientów i Użytkowników w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 8. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta lub Użytkownika.
 9. Klient oraz Użytkownik zobowiązują się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym osobom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Klient oraz Użytkownik zobowiązują się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
 10. Klient oraz Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 11. W przypadku stwierdzenia, że Klient lub Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkim prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Klientowi lub Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.
 12. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne bądź odpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów.
 13. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta lub Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient oraz Użytkownik zobowiązują się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
  1. naruszających prawa i dobra osób trzecich,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
  3. propagujących pornografię lub przemoc,
  4. reklamowych,
  5. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 14. Klient oraz Użytkownik mogą wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 15. W razie zamieszczenia przez Klienta lub Użytkownika treści naruszających postanowienia §6 ust. 13, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.
 16. Wszelkie uwagi oraz problemy dotyczące Usług i działania Serwisu Klient oraz Użytkownik mogą zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy na jego adres poczty elektronicznej.
 17. Klient lub Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli, na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną wraz ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy: Instytut Biznesu Rodzinnego sp. z o.o., Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
 18. Wypowiedzenie, o którym mowa w §6 ust. 17 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży, na podstawie której Klient lub Użytkownik uzyskał dostęp do odpłatnej Treści cyfrowej lub Produktu. Wypowiedzenie Umowy może jednak skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania z wykupionych Treści cyfrowych lub Produktu, z uwagi na fakt, iż dostęp do nich odbywa się częściowo także za pośrednictwem Serwisu.
 19. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu.
 20. Korzystanie z Serwisu, w tym z Treści cyfrowych lub Produktów wymaga udostępnienia przez Klienta informacji z których niektóre mogą stanowić ich dane osobowe lub dane osobowe Użytkownika.
 21. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  1. Dla Usługi Zamów – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa przedsiębiorstwa (w przypadku osób fizycznych), adres do doręczeń, numer telefonu;
  2. Dla Usługi Newsletter – adres poczty elektronicznej;
  3. W celu nadania uprawnień na rzecz Użytkownika na żądanie Klienta wykupującego dostęp do Treści cyfrowych lub Produktów – adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz jego imię i nazwisko;
  4. W celu realizacji procesu Certyfikacji w tym wystawienia certyfikatu na rzecz Użytkownika lub Klienta – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Klienta,
  5. a w ramach korzystania z Serwisu, także adres IP.
 22. Informacje uzyskiwane od Klienta lub Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. Podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem, a Usługodawcą, a także Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Klientem oraz dalszej realizacji tych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. Przesyłania Informacji handlowych za pośrednictwem Usługi Newsletter przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. Możliwości uczestnictwa w Szkoleniu lub Spotkaniu certyfikacyjnym lub korzystania z Treści cyfrowych przez Użytkownika wskazanego przez Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
  5. Innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:

– rozliczenia świadczeń wynikających z Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży zawartej z Klientem,

– ochrony praw osób trzecich,

– zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń,

– dokonywania pomiarów statystycznych,

– dostosowywania treści stron internetowych,

– prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,

– wzajemnej komunikacji, rozpatrywania reklamacji,

– wystawienia na rzecz Klienta lub Użytkownika, certyfikatu i jego doręczenia,

– informowania Klienta lub Użytkownika o aktualizacjach Treści cyfrowych niestanowiących Informacji handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umów bądź korzystania z Usług.
 2. Klient oraz Użytkownik mają prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody bądź wyrażenie sprzeciwu następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Klienta lub Użytkownika. Nadto Klient oraz Użytkownik mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO.
 3. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Klienta.
 4. Dane udostępniane przez Klienta lub Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innym podmiotom, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 5. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Klienta lub Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Klienta lub Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją umów, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO. Wskazane podmioty będą wówczas odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO.
 7. Klient oraz Użytkownik zobowiązani są do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług lub stosunków prawnych powstałych w wyniku skorzystania z funkcjonalności Serwisu oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu, a także przez czas trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu odwołania zgody wyrażonej przez Klienta lub Użytkownika.
 9. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 10. W ramach Serwisu Usługodawca wykorzystuje pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika, służące do identyfikacji ich przeglądarek w trakcie korzystania z Serwisu (technologia „cookies”). Za ich pomocą dostarczane są Usługodawcy informacje statystyczne o ruchu, aktywności i sposobie korzystania z Serwisu przez Klientów i Użytkowników. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do indywidualnych preferencji.
 11. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookies, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych, w następujących celach:
  1. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie – pliki cookies wykorzystywane są w celach wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym nieuprawnionemu korzystaniu z Serwisu, a także w celu umożliwienia korzystania z Usług Serwisu, dla których wymagane jest logowanie;
  2. Funkcjonalność – pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania wybranych przez Klienta lub Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.
  3. Analityka – pliki cookies wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Klientów i Użytkowników; w tym celu Serwis wykorzystuje także usługę stron trzecich (np. Google Analytics), dzięki której uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.
  4. Reklama – pliki cookies wykorzystywane są w celu badania wyborów dokonywanych przez Klientów w Serwisie, zainteresowań konkretnymi Treściami cyfrowymi lub Produktami pochodzącymi od Usługodawcy, w celu zbudowania profilu jego zachowań pozwalającego na lepsze dopasowanie produktów lub treści podczas kolejnych wizyt w Serwisie, a także w celu wyświetlania treści reklamowych pochodzących od Usługodawcy, gdy Klient przegląda inne strony w Internecie; cookies reklamowe wykorzystywane są jedynie dla potrzeb marketingu własnego Usługodawcy, z wyłączeniem podmiotów trzecich, zaś profilowanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, lecz nie wywołuje dla Klientów skutków prawnych ani nie wpływa na nich istotnie.
 12. Dane zapisane w plikach cookies, o których mowa w §6 ust. 33 pozyskiwane są automatycznie, przy czym Klient lub Użytkownik może, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta lub Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym, samodzielnie zarządzać plikami cookies. Klient lub Użytkownik może zdecydować o zablokowaniu plików cookies bądź wyłączeniu niektórych ich rodzajów, w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie obsługi plików cookies może powodować niemożność lub trudności w korzystaniu z Serwisu lub poszczególnych jego Usług. Wyrażenie sprzeciwu wobec profilowania Klienta do celów wskazanych w §6 ust. 33 pkt 4), w tym poprzez ustawienia przeglądarki, z której korzysta Klient, będzie skutkować dalszym wyświetlaniem reklam Usługodawcy, lecz nie opartych na danych pozyskanych od Klienta na podstawie sposobu korzystania z Serwisu.
 13. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zaleca się zaznajomienie ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Klienta lub Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez niego sposób.
 14. Klient lub Użytkownik informowany jest o fakcie korzystania przez Usługodawcę z technologii plików cookies po wejściu przez niego na stronę Serwisu.
 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta lub Użytkownika.
 16. Jeżeli w ramach Szkolenia lub Spotkania certyfikacyjnego Klient lub Użytkownik będzie korzystać z oprogramowania podmiotów trzecich – programów umożliwiających wirtualne spotkanie w czasie rzeczywistym, Usługodawca informuje, iż nie ma wpływu na zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Klienta lub Użytkownika przez dostarczycieli tych programów.

§7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ CERTYFIKACJA

 1. Serwis jako całość oraz platforma chronione są prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów, zdjęć, nagrań) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim od których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z utworów. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta lub Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu.
 4. Proces Certyfikacji skierowany jest do Klientów lub Użytkowników, którzy mają możliwość poddania się Superwizji lub możliwość udokumentowania doradztwa sukcesyjnego na rzecz podmiotów trzecich. Jest to warunek konieczny do uzyskania Certyfikacji. Przed złożeniem Zamówienia w wariancie profesjonalnym, obejmującym Szkolenie i Spotkanie certyfikacyjne i umożliwiające Certyfikację, na Kliencie spoczywa ryzyko zagwarantowania organizacji Superwizji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość realizacji Superwizji z przyczyn od niego niezależnych, a tym samym za brak możliwości otrzymania Certyfikacji przez Klienta lub Użytkownika.
 5. Realizacja Szkolenia oraz Superwizji albo realizacji Szkolenia oraz udokumentowanie doradztwa sukcesyjnego na rzecz podmiotów trzecich przez Klienta lub Użytkownika, a następie pozytywna weryfikacja w ramach Spotkania certyfikacyjnego uprawniają Klienta lub Użytkownika do:
  1. Otrzymania certyfikatu: Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej”, „Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego” ©, w postaci elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej;
  2. Posługiwania się logotypem Usługodawcy dotyczącym „Modelu Diamentu Sukcesyjnego”,
  3. Umieszczenia, za uprzednią zgodą, jego zdjęcia i kontaktu w portalu Linkedin, w Serwisie Usługodawcy.
 6. Decyzja o otrzymaniu Certyfikacji oraz raport z superwizji przesyłany jest do Klienta lub Użytkownika, na podanych przez niego adres poczty elektronicznej, w terminie 30 dni od daty zakończenia Spotkania certyfikacyjnego. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji, Usługodawca może zaprosić Klienta lub Uczestnika do odpłatnego powtórzenia Spotkania certyfikacyjnego po upływie co najmniej 3 miesięcy od poprzedniego podejścia. Porozumienie w tym zakresie odbywa się indywidualnie, nie przez Serwis.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić Certyfikacji, jeśli uzna, że Klient lub Użytkownik wykazuje się rażącym brakiem znajomości tematu i narzędzi.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić uznania referencji dotyczących doradztwa sukcesyjnego przeprowadzonego przez Klienta lub Użytkownika u podmiotów trzecich.
 9. Superwizje przeprowadzane są na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem, a Usługodawcą i ew. podmiotami trzecimi przy udziale których ma odbywać się Superwizja.

§ 8

ZAKAZ KOPIOWANIA

1. ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.

2. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością administratora strony.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oraz Użytkownik oświadczają, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient lub Użytkownik.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak: zmiana stanu prawnego, powstanie zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, których nie mógł on przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, mających wpływ na realizację Usług, poprawienie błędów bądź nieścisłości w Regulaminie mających wpływ na świadczenie Usług. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub przesłanie na adres poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronach Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu, Umowy, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres korespondencyjny Usługodawcy lub wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W treści reklamacji winny znaleźć się informację kontaktowe Klienta, szczegółowy opis reklamacji oraz żądań. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2020.